Úvod | Škola | Projekty | Projekty financované EU

Projekty financované z operačních programů EU

Naše škola EU

Nový projekt, do kterého jsme se přihlásili a byl schválen, se jmenuje Naše škola.

Je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy: 02_16_022.

Název výzvy: Výzva č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3OP. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, školního asistenta.

Celková částka: 458 520,-Kč

Cizí jazyk hravě

Naše škola se zapojila tento školní rok do projektu výuky AJ, který má zlepšit jazykové znalosti dětí. Skládá ze dvou částí. Jedna část je školní – budeme ve škole procvičovat daná témata. Druhá část je domácí – děti budou procvičovat AJ doma na svých počítačích, proto je potřeba instalovat si tento program. Ve škole si uděláme test, který dětem přidělí podle jejich jazykové úrovně určitá cvičení a doma je budou procvičovat. Domácí procvičování má trvat 2 hodiny týdně. Je jedno, jak si děti procvičování rozvrhnou, mohou procvičovat 20 minut denně nebo třeba 4x týdně po 30-ti minutách nebo jinak, podle jejich časových možností. Jejich procvičování bude sledovat centrální počítač a bude vyhodnocovat jejich pokrok i to, kolik času domácímu procvičování věnují. Při pokroku jim počítač přidělí cvičení vyšší úrovně a budou se v jazyce posunovat a zlepšovat. To, jak mají děti doma procvičovat, jim ve škole vysvětlíme. Rodičům vše vysvětlíme na třídních schůzkách. Tato výuka je pro děti zábavná a hodně je může v jazyce posunout dál, proto je dobře, když se jí budou věnovat. Pokud děti nemají doma přístup k počítači, budou moci pracovat po vyučování na školních počítačích v počítačové učebně. Projekt také počítá s dalším vzděláváním pedagogů a rozšiřováním jejich komunikačních schopností v cizím jazyku.

Celková částka získaná v projektu 219 072,- Kč

Uznání

Vážený pane řediteli, dovolte, abychom vyjádřili upřímné uznání a gratulaci jmenovitě paním učitelkám Sovové a Bistré, které s DynEd v rámci projektu Výzvy 57 dosahují se svými žáky nadprůměrných výsledků. Svědčí to o jejich mimořádných pedagogických a motivačních...

Zhodnocení projektu EUOPVK , Výzva č. 57,

V rámci projektu Cizí jazyk hravě jsme využívali – celkem 80 dětí a 3 vyučující- výukový program DynEd. Největší přínos byl zejména v lepším procvičování komunikace v cizím jazyku, možnosti individuální výuky v domácím prostředí. Program byl vcelku snadný na ovládání....

Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu

Naše škola se zapojila do projektu Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu prostřednictvím uzavřené smlouvy o partnerství se společností B.I.B.S., a. s., Brno, vysoká škola.

Cíle projektu:

  • identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy v závislosti na stávajícím vybavení ICT technikou a směřování školy a účast na vzdělávacích aktivitách
  • stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání a jeho pořízení pro každého pedagoga
    Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola může čerpat prostředky až do výše 314.226 Kč.

Realizace projektu: září 2014 – červen 2015

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se zapojila do projektu EU Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence.

Rozpočet projektu celkem: 738 431,00 Kč

Ve školním roce 2012/2013 se nám podařilo nově vybavit počítačovou učebnu, včetně interaktivního projektoru. Do čtyř tříd byly dány počítače a zakoupeny také dva projektory, které zpestří výuku jak na prvním, tak na druhém stupni. Učitelé vytvořili pro žáky výukové materiály, které budou využívat ve výuce. Seznam materiálů bude zveřejněn na našich stránkách. Dále máme v plánu zakoupit profesionální výukové programy do ostatních předmětů, elektronické varhany, radiomagnetofony.

Zahájení projektu: 3. 9. 2012

Ukončení projektu: 2. 3. 2015

Seznam vytvořených výukových materiálů si můžete prohlédnout:
– pro výuku matematiky – zde
– pro výuku matematiky, fyziky a dějepisu pomocí ICT – zde + zde + zde.
– pro výuku českého jazyka a čtení
– pro výuku anglického jazyka – zde
– pro výuku německého jazyka – zde

V případě zájmu o vytvořený materiál se obraťte na mejlovou adresu bistra@zs-mzizkov.cz

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA