Úvod | Škola | Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování.

Mgr. Iva Sovová, výchovná a kariérová poradkyně
Kabinet u 5. ročníku, e-mail: sovova@zs-mzizkov.cz
Konzultační hodiny: pro žáky pátek 9.40 – 10.00, pro rodiče pondělí 14.30 – 15.15 hod.(dle domluvy) Konzultační hodiny pro učitele a asistenty: dle domluvy

 • koordinuje výchovnou práci pracovníků ŠPP
 • provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku
 • poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • věnuje se žákům, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • zprostředkovává kontakt se školskými poradenskými pracovišti a s vybranými orgány státní správy
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky a vede její evidenci

 

Mgr. Martina Kristová, metodik prevence rizikového chování
E.mail: kristova@zs-mzizkov.cz
Konzultační hodiny: Po –Pá 9.40 – 10.00, dále po domluvě kdykoliv
Metodik prevence poskytuje rady a odbornou pomoc žákům, kteří

 • zápolí s potížemi souvisejícími s užíváním alkoholu, tabáku, omamných a psychotropních látek nebo by se o těchto zdraví nebezpečných látkách chtěli dozvědět více
 • se necítí bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni
 • by si chtěli pohovořit o xenofobii, rasismu, intoleranci
 • mají problémy s příjmem potravy
 • chtějí konzultovat své zkušenosti s virtuálními drogami či patologickým hráčstvím

Samozřejmostí je také

 • pomoc rodičům
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů

členové z řad pedagogů: Mgr. N. Tichánková. Mgr. R. Rebendová 

Školní preventivní strategie 2021 – 2026 ke stažení zde

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA