Informace pro rodiče o zpracování osobních údajů
při povinném testování žáků na COVID – 19

Základní škola informuje rodiče svých žáků, že při plnění povinnosti zajišťovat testování žáků na přítomnost nákazy COVID-19 dochází ke zpracování jejich osobních údajů. V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů poskytujeme informace o účelu, rozsahu a způsobu zpracování těchto osobních údajů.

  1. Kontaktní údaje správce:

 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace, Bílovská 78, 69101 Moravský Žižkov

e-mail: skola.mz@c-box.cz

  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Obec Moravský Žižkov, Za Školou 555, 691 01 Moravský Žižkov (Ing. Anna Bartošová)

e-mail: povetenec@moravskyzizkov.cz

  1. Právní základ a účely zpracování

 Právním základem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně
č. 561/2004 Sb., školském zákoně, ve znění pozdějších předpisů a v Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021- 3/MIN/KAN.

Účelem zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají osobní přítomnosti ve škole. Toto opatření má předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

  1. Kategorie osobních údajů

 Identifikační údaje (jméno a příjmení), datum (případně i čas) provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, důvod výjimky z testování (např. prodělání onemocnění COVID-19 nebo podrobení se očkování proti COVID-19).

  1. Příjemci osobních údajů

 Příjemcem osobních údajů v případě pozitivního výsledku preventivního testu bude orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). Osobní údaje mohou být zpřístupněny také oprávněným kontrolním orgánům (při případné kontrole plnění mimořádných opatření). Škola nebude poskytovat osobní ani citlivé údaje žáků žádnému jinému subjektu.

  1. Doba uchování osobních údajů

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění daného účelu, tj. do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

  1. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 Veškeré informace o právech žáků a jejich zákonných zástupců v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete na:

https://www.zsmzizkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/Informace-pro-veřejnost.pdf

 

 

 

 

 

 

knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA